Stadgar för Barnens hopp (org.nr 802407-2681)

Stadgarna antogs i Sollentuna den 11 mars 2015 och den 10 juni 2015.


Föreningens namn, ändamål, säte m. m. 

Namn
§ 1 Föreningens namn är Barnens hopp.

Syfte
§,2 Föreningens ändamål är att hjälpa behövande barn i världen. Barnens hopp är en politiskt och religiöst obunden ideell förening.

Säte
§ 3 Föreningen har sitt säte i Sollentuna.

Medlemskap
§ 4 Föreningen är öppen för alla som vill verka för föreningens målsättning och är beredda att följa dess stadgar. Medlemskap erhålls genom inbetalning av medlemsavgift och gäller per kalenderår. Medlemsavgiften skall i första hand täcka insamlingskostnader. Beslut om avgiftens storlek fattas på årsmötet. 

Beslutande organ
§ 5 Beslutande organ i föreningen är årsmötet, föreningsmötet och styrelsen.


Årsmöte

Regler för årsmötet
§ 6 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Varje betalande medlem har rösträtt vid årsmötet. Fullmakter accepteras. Ombudet skall uppvisa skriftlig fullmakt. Varje medlem har motionsrätt till årsmötet. Ärendet skall anmälas skriftligen till styrelsen före februari månads utgång.

Årsmöte skall hållas före mars månads utgång på den tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse, genom brev eller e-post, skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. Kallelsen skall innehålla uppgift om de ärenden som skall förekomma vid årsmötet: 

1. Mötets öppnande
2. Frågan om årsmötet blivit behörigen utlyst
3. Fastställande av dagordning
4. Val av mötesordförande, val av sekreterare samt val av justeringspersoner – tillika rösträknare – att jämte ordföranden justera protokollet. Förteckning skall upprättas över närvarande medlemmar för fastställande av röstlängd.
5. Verksamhetsberättelse
6. Årsredovisning
7. Revisorns berättelse
8. Fastställande av årsredovisning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan, inklusive projektmål (se nedan) för innevarande verksamhetsår samt beslut om medlemsavgiftens storlek för nästa verksamhetsår
11. Val av funktionärer: a) val av ordförande för en tid av ett år; b) val av ledamöter för en tid av ett eller två år (se § 10); c) val av revisorer.
12. Val av valberedning och sammankallande
13. Behandling av eventuella motioner. Motionernas innehåll skall framgå av den utskickade dagordningen
14. Behandling av eventuella ärenden som styrelsen förelägger årsmötet. Ärendenas innehåll skall framgå av den utskickade dagordningen
15. Övriga ärenden
16. Mötet avslutas

Årsmötets projektmål
Hjälp till behövande barn skall lämnas enligt de projektmål som beslutas på årsmötet. Projekten skall företrädesvis vara långsiktigt inriktade. Vid förändring eller utökning av projektmålen skall detta framgå av kallelsen till årsmötet. Styrelsen äger rätt att i samråd med ansvarig för den löpande verksamheten besluta om enstaka punktinsatser.

Hållande av föreningsmöten
§ 7 Föreningsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner skäl till det eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. Vid föreningsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas. Vid extra årsmöte skall punkterna 1–4 vara med på dagordningen.

Val vid beslut
§ 8 Beslut vid årsmöte och föreningsmöte sker öppet, utom vid val där sluten omröstning skall äga rum om någon begär detta. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande företräder, vid val sker dock avgörandet genom lottning. 

Protokollföring
§ 9 Ordföranden skall sörja för att det förs protokoll vid årsmötet och föreningsmöte. Protokollet skall innehålla följande:

1. Fastställande av röstlängd som tas in eller bilägges protokollet.
2. Mötets beslut.
3. Resultatet av eventuell omröstning. 

Senast två veckor efter årsmötet skall det justerade protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna.


Styrelse, räkenskaper m. m.

Val av styrelse
10 § Styrelsen består av minst sex ledamöter. Styrelsens ledamöter skall vara i Sverige bosatta personer och medlemmar i föreningen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare samt kassör och de övriga funktioner styrelsen anser sig behöva.
  

Ordföranden väljs på årsmötet för en mandattid på ett år. Styrelseledamöter väljs för högst två år. Ledamot kan väljas om. Om helt ny styrelse väljs på årsmötet skall mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmast högre antal, vara ett år.

Styrelsemöten
§ 11 Styrelsen är föreningens beslutande organ mellan årsmötena. 
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll som justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser. Protokollet skall förvaras betryggande. Protokoll från styrelsemöten skall föras i datumordning.

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

Vid styrelsemöte äger – efter särskild kallelse av styrelsen – revisorer, medlem eller annan sakkunnig person närvara, men endast med yttrande- och förslagsrätt. Styrelsen äger rätt att adjungera personer under innevarande verksamhetsår. Styrelsen skall närvara vid årsmötet. Arvoden till styrelsen utgår ej.

Firmateckning
§ 12 Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och av de ledamöter som därtill utses.

Räkenskapsåret
§ 13 Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Styrelsen ansvarar för att räkenskaper förs och efter avslutat räkenskapsår, årsredovisning sammanställes, som överlämnas till en revisor före februari månads utgång. Årsredovisningen består av förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.

Verksamhetsplan
§ 14 Medel till de hjälpbehövande insamlas ideellt. Styrelsen upprättar en verksamhetsplan för genomförande av de uppsatta projektmålen. Avsikten är att alla insamlade medel oavkortat skall gå till de hjälpbehövande.


Uteslutning av medlem

 Vid obetald medlemsavgift
§ 15 Medlem som efter ordinarie betalningsanmodan och en påminnelse inte betalat medlemsavgiften de senaste två verksamhetsåren, stryks ur medlemsregistret.

 Regler för uteslutning av övriga medlemmar
§ 16 Medlem som motarbetar föreningens verksamhet eller skadar föreningens syften och intressen ska uteslutas. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått ta del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasättes och fått tillfälle att yttra sig inom viss, av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar. Beslut om uteslutning av medlem fattas av styrelsen. Minst 4/5 av de avgivna rösterna skall bifalla förslaget om uteslutning.


Stadgeändring, upplösning

Ändring av stadgar 
§ 17 För ändring av stadgarna krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster, vid två på varandra följande års- eller föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Ärendet skall framgå av kallelsen.

Upplösning av föreningen

§ 18 För upplösning av föreningen krävs beslut, med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande års- eller föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. När föreningen upplöses skall dess nettotillgångar överföras till en verksamhet med liknande ändamål som föreningens.